Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – firma Wallcraft s.c. Robert Stodulski, Radosław Stodulski 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 NIP 8393234494 REGON 524037374, właściciel sklepu internetowego WALLCRAFT
 2. Sklep – sklep internetowy WALLCRAFT, miejsce sprzedaży towarów na odległość.
 3. Towar – przedmioty oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w postaci tapet.
 4. Nabywca – zamawiający i kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę w postaci złożonego zamówienia. Pojęcie to odnosi się również do osoby, która nie dokonała rejestracji i jest w trakcie składania zamówienia. Nabywcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady świadczenia usług przez serwis internetowy WALLCRAFT zwany dalej “Sklepem”.
 2. Właścicielem sklepu internetowego WALLCRAFT jest firma Wallcraft s.c. Robert Stodulski, Radosław Stodulski z siedzibą w Słupsku przy ul. Kaszubską 45, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 8393234494, Regon 524037374, dalej zwana “Sprzedającym “.
 3. Zamawiający i kupujący przez serwis internetowy w postaci sklepu zwany jest w dalszej części “Nabywcą”.
 4. Nabywca pragnący dokonać zamówienia/kupna przez Sklep musi być osobą pełnoletnią, może być osobą fizyczną, prawną, jak również może być reprezentantem jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie WALLCRAFT, należy dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem i polityką prywatności oraz bezwzględnie je przestrzegać w czasie składania zamówienia.
 6. Zawartości stron sklepu należą do Sprzedawcy i są prawnie chronione.
 7. Kontakt ze Sklepem następuje za pośrednictwem adresu elektronicznego, telefonu lub poczty tradycyjnej – dane te znajdują się w zakładce Kontakt.
 8. Nabywca powinien powstrzymać się od działań mogących doprowadzić do destabilizacji lub uszkodzenia Sklepu. Działania takie mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
 9. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego WALLCRAFT nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Oferta Sklepu

 1. Towar-tapety produkowane są metodą rzemieślniczą popartą nowoczesnymi maszynami i technologiami. Każda tapeta wykonana jest na indywidualne zamówienie Nabywcy o określonym wymiarze, kolorze, teksturze i nie podlega zwrotowi.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku towarów znajdujących się w ofercie, dodawania do oferty nowych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana taka nie obejmuje towaru już złożonego w zamówieniu.
 3. Sklep zobowiązany jest dostarczyć nabywcy towar najwyższej jakości i wolny od wad .

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa do przeglądania stron i nie jest zobowiązująca do złożenia zamówienia.
 2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
 3. Założenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.
 4. Rejestracja Nabywcy dokonana jest w momencie prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 5. Nabywca w formularzu rejestracyjnym zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą. Za podanie fałszywych danych w formularzu zamówienia, które mogą doprowadzić do szkody sklepu odpowiedzialność ponosi Nabywca.
 6. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym i dalszej korespondencji elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznej są przetwarzane przez sklep WALLCRAFT do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).
 7. Właściciel WALLCRAFT może pozbawić Nabywcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Nabywcę Regulaminu.

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Zamówienia w Sklepie można składać o każdej porze (24 godziny na dobę) przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę następuje w momencie akceptacji regulaminu i prawidłowo wypełnionego formularza zamówieniowego.
 5. Realizacja zamówienia a tym samym zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcę następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia od Nabywcy na rachunku bakowym Sprzedającego.
 6. Standardowy czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Nabywcy pocztą elektroniczną.
 8. Wartością zamówienia jest suma cen zakupionych Towarów oraz kosztów wysyłki. Wartość całkowita będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, zobowiązany on jest do zwrotu nabywcy wpłaconej przez niego kwoty, najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

§ 6 Ceny i płatność

 1. Ceny produktów znajdujące się na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny poszczególnych produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszty przesyłki podawane są osobno w oparciu o obowiązujący taryfikator firm kurierskich.
 3. Koszty dostawy przy realizacji zamówień niestandardowych ustalane są bezpośrednio z Nabywcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Cena ekspresowej realizacji zamówienia powiększona zostaje o 20% wartości zamówionych towarów.
 5. Płatności za towary powinny być dokonane w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. 05 1240 3770 1111 0011 2206 5469
 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem serwisu
  • przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Koszty przelewu pokrywa nadawca przelewu.

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z wyborem Nabywcy.
 2. Sprzedawca dostarcza towar zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie Nabywcy.
 3. Faktura VAT może być wysłana Nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej tj. w pliku PDF.
 4. Warunki dostawy poza granice Rzeczypospolitej muszą być uzgodnione indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.
 5. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki powstałe z winy firmy kurierskiej lub podania błędnych danych adresowych do doręczenia przez Nabywcę.
 6. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysłane zostaną po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie określonego regulaminem czasu, licząc od ostatniego złożonego zamówienia.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Tapety są Towarem dostępnym tylko na zamówienie/zlecenie Nabywcy. Nabywca określa parametry tapety w postaci wymiaru wydruku, materiału użytego do wykonania tapety, kolorystyki i wykończenia.
 2. Zamówiony przez Nabywcę Towar w postaci tapety jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi winę w przypadku, gdy dostarczony Towar nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy. Nabywca zgłasza niezwłocznie ten fakt sprzedawcy (w ciągu 24 godzin) po otrzymaniu produktu i wyznacza nowy, dodatkowy termin wykonania zamówienia, nie krótszy niż 10 dni roboczych.
 2. Nabywca dokonujący zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. W przypadku, gdy dostarczona paczka do Nabywcy nosi ślady uszkodzenia, otwarcia, nie posiada oznaczeń firmowych lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że towar został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi celem spisania protokołu szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki i skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Przed przystąpieniem do montażu Tapet, Nabywca zobowiązany jest sprawdzić zgodność zamówienia ze stanem faktycznym tj. ilość rolek, dopasowanie grafiki, jakość grafiki i wymiary. Wszelkie nieścisłości/wady należy zgłosić sprzedawcy (pocztą elektroniczną) przed przystąpieniem do montażu. W przypadku rozpoczęcia montażu lub jego ukończenia reklamacja nie będzie uwzględniana z wyjątkiem gdy wada jest wadą ukrytą i uwidoczni się w czasie montażu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuzasadnionej reklamacji tj. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przygotowania podłoża, nie przestrzegania procesu technologicznego kładzenia tapet, używania kleju o niskiej jakości i innych elementów wynikających z instrukcji kładzenia tapet. Nieuzasadnione reklamacje nie będą brane pod uwagę a ewentualne koszty tych przypadków obciążą Nabywcę.
 6. Zdjęcia towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, z uwagi na specyfikę wykorzystywanych do wyrobu tapet materiałów oraz specyfiki obrazu z monitora, mogą nieznacznie odbiegać w zakresie kolorów, odcieni, itp. Różnice tego rodzaju nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Nabywcę.
 7. Minimalne odstępstwa w zakresie kolorystycznym w porównaniu z próbkami, niewielkie różnice formatu, jakości papieru nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia.
 8. Reklamacje dotyczące kolorystyki i niepasujących wzorów nie będą uwzględniane w przypadku naklejenia tapety na ścianę.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy kolorów i materiałów składane bez wcześniejszego zakupu próbki nie będą uwzględniane.
 10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat.
 11. Reklamacja musi być złożona w ciągu 3 dni od momentu otrzymania Towaru i rozpatrzona przez sprzedawcę w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 12. Reklamacja powinna zawierać określenie przyczyny złożenia reklamacji, potwierdzenie przelewu i dowód zakupu.
 13. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej przez wypełnienie formularza znajdującego się w Sklepie wallcraft.com.pl.
 14. Wadliwy towar należy przesłać ( możliwie w oryginalnym opakowaniu) w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu wezwania do tych czynności przez sprzedającego celem rozpatrzenia reklamacji.
 15. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Nabywcy kierując do niego odpowiedź pisemną drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Nabywcę w reklamacji.
 16. Nabywca może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 10 Odpowiedzialność Sklepu

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę w wyniku korzystania przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z łączy się ze stroną internetową Sklepu WALLCRAFT.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie mające dostęp do konta oraz hasła Nabywcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przebieg transakcji dokonanej kartą płatniczą oraz dokonywanej za pośrednictwem przelewu elektronicznego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań i czynności niezgodnych z instrukcją kładzenia tapet zamieszczoną na stronie Internetowej Sklepu WALLCRAFT oraz dołączoną do każdego zamówienia.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Nabywców jest Wallcraft s.c. Robert Stodulski, Radosław Stodulski właściciel Sklepu www.waalcraft.com.pl z siedzibą w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 45, NIP 8393234494, Regon 524037374
 2. Dane osobowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) są przetwarzane wyłącznie w celu :
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zamówień,
  • badania satysfakcji Nabywców,
  • prowadzenia konta Nabywcy korzystającego ze sklepu,
  • monitorowania ruchu na stronie internetowej,
  • przesyłania informacji handlowych/ marketingowych za zgodą Nabywcy,
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
  • przesłania zakupionego produktu.
 3. Celem realizacji zamówienia, sklep zbiera następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres elektroniczny e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane adresowe; ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
  • w przypadku firm, dane zostają rozszerzone o nazwę firmy i NIP.
 4. Dla skutecznej realizacji zamówienia i dostarczenia produktu, Nabywca ma obowiązek podania danych osobowych.
 5. W przypadku korzystania przez Nabywcę z elektronicznej formy płatności lub płatności kartą płatniczą, Administrator udostępnia dane osobowe Nabywcy firmie obsługującej wyżej wymienione płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Dane osobowe Nabywców przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a po jej zrealizowaniu przez okres wskazany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytuły umowy sprzedaży tj lat trzech.
 7. Zgoda Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Nabywcę wycofana.
 8. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia.
 9. Dane do kontaktu z Administratorem znajdują się w zakładce kontakt.

§ 12 Prawa autorskie

 1. Wszystkie produkty zamówione, sprzedane za pośrednictwem sklepu oraz znajdujące się w sklepie chronione są prawem autorskim.
 2. Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i sprzedaż produktów celem uzyskania korzyści finansowych może skutkować sankcjami cywilnymi.
 3. W sprawach nieuregulowanych i spornych niniejszego paragrafu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego; Kodeksu Cywilnego , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
 2. Właściciel sklepu WALLCRAFT zastrzega sobie możliwość modyfikacji lub zmiany regulaminu z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one Nabywców, którzy nabyli produkty przed dokonanymi zmianami. Nabywcy zarejestrowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….

Masz wątpliwości,

bądź dodatkowe pytania?